സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡിയിൽ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ മാത്യു മക്കോനാഗെ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

ഹോളിവുഡ് താരം മാത്യു മക്കോനാഗെ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡിയിലൂടെ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാൻഡെമിക്കിന് മുമ്പ് താൻ ഒരു കോമഡി ടൂർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നർമ്മം നൽകുന്ന ഫിൽട്ടർ ഇല്ലാത്ത ആശയവിനിമയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഒരു കോമിക്ക് ആയി തന്റെ കരിയർ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മക്കോനാഗെ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!