ഫിലിം സെൻസർഷിപ്പ് ഇറ്റലി നിർത്തലാക്കി

ചരിത്രപരമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ ഇറ്റലിയില്‍ സിനിമകള്‍ക്കുള്ള സെന്‍സറിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചു. 1913 മുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമനിർമ്മാണം ആണ് ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയത്. രംഗങ്ങള്‍ നീക്കാനും ആവശ്യമെന്നാല്‍ സിനിമകള്‍ തന്നെ നിരോധിക്കാനും ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമം ആണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയത്.

സിനിമകൾ സെൻസർ ചെയ്യുന്നതിനും നിരോധിക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന് ആത്യന്തിക അധികാരമുള്ള ഇറ്റലിയിൽ 100 ​​വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള സെൻസർഷിപ്പ് നിയമം ആണ് മാറ്റിയത്. ഫിലിം സെൻസർഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കിയതായി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഡാരിയോ ഫ്രാൻസെസ്ചിനി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. “കലാകാരന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്തെ അനുവദിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും സംവിധാനം അവസാനിച്ചു.” മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൽഫലമായി, ധാർമ്മികമോ മതപരമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ ഒരു പുതിയ സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയുന്നതിനോ എഡിറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനോ ഇനിമേൽ കഴിയില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!