നടൻ വിവേകിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

നടൻ വിവേകിന്റെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിദഃ വാക്‌സിൻ സ്വീകരിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് കേസെടുത്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!