രക്ഷിത് ഷെട്ടിയുടെ ‘777 ചാർലി’ : കർണാടകയിൽ നികുതിയിളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

രക്ഷിത് ഷെട്ടി നായകനായ ‘777 ചാർലി’ എന്ന ചിത്രം കർണാടക സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് നികുതി രഹിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിരൺരാജ് കെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു.

ജൂൺ 19 മുതൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് ‘777 ചാർലി’ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) ചുമത്തില്ലെന്ന് കർണാടക ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ എസ്‌ജിഎസ്‌ടി ഈടാക്കാൻ എക്‌സിബിറ്റർമാർക്കും സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾക്കും അനുവാദമില്ലെന്നും സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ വിൽക്കണമെന്നും ഡിക്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!