‘ദ്രൗപദി’ ന്യൂ പോസ്റ്റർ

മോഹൻ ജി കഥ എഴുതി സംവിധാനം നടത്തിയ ചിത്രമാണ് ദ്രൗപദി. ഈ ചിത്രത്തിൻറെ പുതിയ പോസ്റ്റർ വന്നു. ജുബിൻ സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ പട്ടിനാഥർ, മോഹൻ ജി, മണികന്ദൻ എന്നിവരാണ് വരികൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജി‌എം ഫിലിം കോർപ്പറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ് പ്രോജക്ടാണ് ഈ സിനിമ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!