ആഴമേറിയ ലിംഗപ്രവേശം സാധ്യമാക്കുന്ന രീതി

ലിംഗപ്രവേശം പലരീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും. പല രീതിയിൽ കിടന്നും, നിന്നും എല്ലാം. എന്നാൽ ആഴമേറിയ ലിംഗപ്രവേശം സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയെ പൂര്‍ണമായും ഭോഗ സന്നദ്ധയാക്കിയേ ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാവൂ. പുരുഷൻ മാത്രം ഉണർന്നാൽ ഇതിന് ബഹളം ഉണ്ടാകില്ല. സ്ത്രീയെ ഉത്തേജനത്തിൻറെ പരകോടിയിൽ എത്തിച്ചതിന് ഷെഹ്സാൻ മാത്രമേ ഇതിന് മുതിരാവു.

സ്ത്രീ ഒരു കാലുയര്‍ത്തി പുരുഷന്റെ വിപരീത ചുമലില്‍ വയ്ക്കുന്നു. മറുകാല്‍ മടക്കി മറ്റേകാല്‍മുട്ടിനിടയില്‍ വയ്ക്കുക. പുരുഷന്റെ നെഞ്ചിനും സ്ത്രീയുടെ ഒരുകാല്‍ മുട്ടിന്റെ മടക്കിനും ഇടയിലാണ് ഈ കാല്‍. ഈ നിലയില്‍ കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നുവേണം ഭോഗിക്കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!