സ്ത്രീപുരുഷ ലൈംഗികബന്ധത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വേഴ്ചാ രീതി

സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വേഴ്ചാ രീതികളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് . പുരുഷന്‍ മുകളിലായി സുരതം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റ് പല രീതികളും നിലവിൽ ഉണ്ട്,. എന്നാൽ ഗോവ പങ്കാളിയുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുക..

ഒരുവശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരുകാല് ചുമലിനൊപ്പം ഉയര്‍ത്തി മറുകാലിനു മുകളിലൂടെ പുരുഷന്‍ യോനീ പ്രവേശനം നടത്തുന്നു. ലിംഗയോനീ സമ്പര്‍ക്കം ശരിയായതിനു ശേഷം സ്ത്രീ പുരുഷന് അഭിമുഖമായി തിരിയുകയും വേഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. യോനീ പ്രവേശനവും ഭോഗചലനങ്ങളും അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ രീതിയാണിത്. ഒരുതരം അക്രോബാറ്റിക് ലൈംഗിക രീതി. മറ്റൊന്ന് കാലുകള്‍ പിണച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മടിയിലിരുന്ന് ഭോഗിക്കുകയാണ് പുരുഷന്‍. ഭോഗത്തോടൊപ്പം ക്ലിറ്റോറിസ് ഉത്തേജനമാണ് ഈ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!