വിഷാദരോഗം, ഡിപ്രഷന്‍ എന്നിവ കുറച്ച് മാനസികാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സെക്സ് സഹായിക്കുന്നു

ആരോഗ്യപരമായ ലൈംഗിക ബന്ധം ശാരീരികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതുവഴി സഹായകമാകുന്നു.

സ്ത്രീകളിലെ ബ്രെസ്ര്‌റ് ക്യാന്‍സര്‍, പുരുഷന്‍മാരിലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാന്‍സര്‍ സാധ്യതകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ആരോഗ്യകരമായ സെക്‌സിലേര്‍പ്പെടുന്നതുവഴി സാധിക്കുന്നു. അതുകുടാതെ വിഷാദരോഗം, ഡിപ്രഷന്‍ എന്നിവ കുറച്ച് മാനസികാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യാനും സെക്‌സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!