ലൈംഗികത ആശ്ചര്യത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്

നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.ലൈംഗികതയിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല.ഇത് നല്ലൊരു വ്യായാമം കൂടിയാണ്.ഹൃദയവേഗത കൂട്ടുന്നു,ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു ,ആഗ്രഹം നിറവേറുന്നു ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലൈംഗികത.

ലൈംഗികത ആശ്ചര്യത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്.നിങ്ങൾ അത് അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിശയപ്പെടും.ലൈംഗികതയിൽ രതിമൂര്ശ്ച ,ഹോർമോണുകളുടെ പ്രസരം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!