അയഞ്ഞ യോനിയെന്നാൽ കൂടുതൽ തവണ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നർത്ഥമില്ല

നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും.നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ ഇരുന്നു വിശ്രമിച്ചു ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

അയഞ്ഞ യോനിയെന്നാൽ കൂടുതൽ തവണ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നർത്ഥമില്ല.നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും അതിനു ശേഷവും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.പല പ്രായമായ സ്ത്രീകളും പറയുന്നത് കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരൊത്തു ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് യോനി അയയുന്നത് എന്നാണ്.ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്.പ്രസവം,പ്രായം എന്നീ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണ് യോനി അയയുന്നതിനുള്ള കാരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!