സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സംവേദന ശക്തി കൂടിയ ലൈംഗിക ഇടങ്ങള്‍ ആണ് ക്ളിറ്റൊറിസും ജി സ്പോട്ടും

സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സംവേദന ശക്തി കൂടിയ ലൈംഗിക ഇടങ്ങള്‍ ആണ് ക്ളിറ്റൊറിസും ജി സ്പോട്ടും. ജി സ്പോട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമാണ് എങ്കിലും ക്ളിറ്റൊറസ് അങ്ങനെ അല്ല.എന്നാലും സ്വയംഭോഗം , ഫോര്‍ പ്ലേ , വദന സുരതം എന്നീ സമയങ്ങളില്‍ അല്ലാതെ ഇന്റർകോർസ് നടക്കുമ്പോള്‍ ക്ളിറ്റൊറിസില്‍ സ്പര്‍ശം എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് , ശരീരം പ്രത്യേക രീതിയില്‍ ക്രമീകരിച്ചാല്‍ പുരുഷന് വയര്‍ കൊണ്ട് ക്ളിറ്റൊറിസില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി താളത്തില്‍ മര്‍ദം നല്‍കാന്‍ കഴിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!