നല്ല ജീവിതരീതികളും സാഹചര്യങ്ങളും സെക്‌സിനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനും സഹായിക്കും

നല്ല ജീവിതരീതികളും സാഹചര്യങ്ങളും സെക്‌സിനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനും സഹായിക്കുന്നവെന്ന് കാമസുത്രയില്‍ പറയുന്നു. പങ്കാളികള്‍ ദിവസവും വായ ശുചിയാക്കണം, കുളിയ്ക്കണം, പുരുഷന്മാര്‍ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യണം, പങ്കാളികള്‍ ജീവിയ്‌ക്കേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശവും വായുവുമുള്ള വീട്ടില്‍ താമസിയ്ക്കണമെന്നും കാമസൂത്ര പറയുന്നു.

പുരുഷനെ ലിംഗവലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന കാമസൂത്ര മുയല്‍ എന്ന ഗണത്തിലും കുതിരയെന്ന ഗണത്തിലും പുരുഷനെ പെടുത്തുന്നു. എന്നാല്‍ പുരുഷലിംഗം സ്ത്രീയോനിയ്ക്കു ചേരുന്ന സൈസാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സെക്‌സിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകമെന്നും കാമസൂത്രയില്‍ പറയുന്നു. സ്ത്രീയെ ലൈംഗികാഗ്രഹത്തോടെ എങ്ങനെ സമീപിയ്ക്കണമെന്ന് കാമസൂത്രയില്‍ പറയുന്നു. സ്ത്രീയെ എങ്ങിനെ സ്പര്‍ശിയ്ക്കണമെന്നും കാമസൂത്ര പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീയുടെ തോളില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹസൂചനയാകുമെന്നും ഇതുവഴി എങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹം മനസിലാക്കാമെന്നും ഇതില്‍ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!