കിടപ്പറയിലെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം തുറന്നു പറയാന്‍ വിമുഖതകാണിക്കരുത്

പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്‌ത്രീയാണെങ്കിലും കിടപ്പറയില്‍ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചിലര്‍ അതു തുറന്ന് പറയും. എന്നാല്‍ ചിലര്‍ തുറന്ന് പറയാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളാണ് കിടപ്പറയിലെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമെല്ലാം തുറന്നു പറയാന്‍ വിമുഖതകാണിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്‍ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിപ്പിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ സ്‌ത്രീ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്നതും എന്നാല്‍ തുറന്നു പറയാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കൂ

പുരുഷന്മാരായിരിക്കും ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനായി അമിതമായ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ്. ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ പുരുഷനില്‍ നിന്നുള്ള ലാളനയാണ്‌ സ്ത്രീകള്‍ ആഗ്രഹിയ്‌ക്കുന്നത്‌. ഒരേ രീതിയില്‍ തന്നെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ത്രീകളില്‍ മടുപ്പുളവാക്കും. തന്റെ പുരുഷന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പുതിയ രീതികള്‍ പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം അവര്‍ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!