സ്ത്രീകളെ അവളെ മെല്ലെ പൂർണവികാരതയിലെക്ക് എത്തിക്കുക

സ്ത്രീയെ വികരഭാരിതയാക്കാൻ കാഴ്ചകൾ പര്യാപ്തമല്ല . അവളിലെ വികാരം കാഴ്ചയ്ക്ക് പുറമേ സൗമ്യത കൊണ്ടും സ്പര്ശനം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും മാത്രമേ ഉണരുകയുള്ളൂ . അതിൽ സ്പർശനത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. അവളുടെ യോനിയെ പതിയെ സ്പർശിക്കുക. അതിൽ ദൃതിയോ വേഗതയോ കാണിക്കരുത് . അവളെ മെല്ലെ പൂർണവികാരതയിലെക്ക് എത്തിക്കുക .

അവളുടെ ശരീര ഭംഗിയെ പുകഴ്ത്തുക . വിരല്‍സ്‌പര്‍ശം അവളുടെ യോനിയിൽ നിന്ന് മുലയിലേക്കും തുടയിലേക്കും ചന്തിയിലേക്കും വ്യാപിക്കിക്കുക. അവളുടെ ശരീരം ചുംബിക്കുക .പൊക്കിൾ കുഴിയിലും കാൽ കൈകളിലും ചുംബനങ്ങളും സ്പർശന സുഖവും നല്കുക . ഇത് അവളെ പൂർണ വികാരതയിൽ എത്തിക്കും . ഇത് അവളുടെ യോനിയെ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാക്കും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!