പുരുഷന് രതിമൂര്‍ഛയാണ് സെക്‌സ്

പരമ്പരാഗതമായി മറ്റു ജീവികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ മനുഷ്യനു നേടിയെടുക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീവികളേക്കാള്‍ മുമ്പുതന്നെ ലൈംഗികമായ വളര്‍ച്ച നമുക്ക് കൈവരുന്നുണ്ട്. 50 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് ഏറ്റവുമധികം ശാരീരികമായ വലിപ്പം 29 വയസ്സാകുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇന്നാകട്ടെ 19 വയസ്സാകുമ്പോള്‍ ആണ്‍കുട്ടികളിലും പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ 17 വയസ്സാകുമ്പോഴും ശാരീരികമായ വളര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു.

പുരുഷനെ ലിംഗവലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്ന കാമസൂത്ര മുയല്‍ എന്ന ഗണത്തിലും കുതിരയെന്ന ഗണത്തിലും പുരുഷനെ പെടുത്തുന്നു. എന്നാല്‍ പുരുഷലിംഗം സ്ത്രീയോനിയ്ക്കു ചേരുന്ന സൈസാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സെക്‌സിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകമെന്നും കാമസൂത്രയില്‍ പറയുന്നു. പുരുഷന് രതിമൂര്‍ഛയാണ് സെക്‌സ് എന്നു കാമസൂത്രയില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ സ്ത്രീയ്ക്ക ഇതല്ല, ഫോര്‍‌പ്ലേയും ഓര്‍ഗാസവും അതിനു ശേഷമുള്ള ലാളനയുമെല്ലാം സെക്‌സില്‍ പെടുന്നതാണെന്നും അത് പുരുഷന്‍ മനസിലാക്കണമെന്നും കാമസൂത്രയില്‍ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!