ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ എപ്പോൾ വിരൽ യോനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണം ??

സ്ത്രീ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തേജിതയായി എന്ന ഉറപ്പ് വന്നാൽ, അവളുടെ യോനി നല്ല പോലെ നനന്നു എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ യോനിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക . ആദ്യം ചൂണ്ടുവിരല്‍ മാത്രം തുടങ്ങി , അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തടവാം .

പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളിൽ കൈ തന്നെ കേറിയെന്ന് വരാം . അവളുടെ സുഖം ചോദിച്ചറിയാം . വിരലിന്റെ ചലനങ്ങൾ മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക . ഇതിന് പുറമേ യോനിയിൽ ചുംബനവും കൂടി നൽകിയാൽ അവളെ വികാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കാം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!