എന്താണ് ഗുദഭോഗം ??

പങ്കാളിയുടെ ഗുദത്തില്‍ പുരുഷലിംഗം പ്രവേശിപ്പിച്ചുള്ള ലൈംഗികബന്ധരീതി ഗുദഭോഗം അഥവാ പിന്‍ദ്വാരഭോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മലദ്വാരം ലൈംഗികബന്ധത്തിന് പറഞ്ഞതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുദഭോഗം (സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും) പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ്. മലദ്വാരത്തിലെ പേശികള്‍ക്ക് അയവു സംഭവിച്ചാല്‍ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകും. ആരോഗ്യത്തിനും ഹാനികരമാണ്.

അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും (ഉറയും ക്രീമും ഉപയോഗിച്ച്) ഒരു വ്യത്യസ്താനുഭവം എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമേ ഈ രീതിയിലുള്ള വേഴ്ച പാടുള്ളൂ. ഭാര്യക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വേഴ്ചയില്‍ സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കില്‍ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. സെക്‌സ് തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്യോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനേയൊസമീപിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!