വദന രതിയിൽ ഏര്‍പ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ??

 

വദന രതിയിൽ ഏര്‍പ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അനവധി ആളുകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽലൈംഗിക സുഖം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. ധാരാളം വ്യക്തികള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഏര്‍പ്പെടാറുമുണ്ട്.

എന്നാൽ പങ്കാളിക്ക് എന്തെങ്കിലും അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അണുബാധയുള്ളപ്പോള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓറൽ സെക്സ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!