ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദന കുറയ്ക്കാൻ ലൂബ്രിക്കന്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം

ആദ്യമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടുമ്പോള്‍ മിക്ക സ്ത്രീകള്ക്കും കുറച്ച് പുരുഷന്മാര്ക്കും വേദന തോന്നാം. ചില സ്ത്രീകളില്‍ രക്തം വരാം. കാരണം യോനിയുടെ പുറത്തുള്ള ചര്മ്മം (കന്യാ ചര്മ്മം) പൊട്ടുന്നതിനാലാണിത്. എന്നാല്‍ പല കേസുകളിലും രക്തം വരാതിരിക്കാം. കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെടാതെ തന്നെ അവരുടെ കന്യാചര്മ്മം പൊട്ടിയിരിക്കാം. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും കഠിനമായ ജോലികള്‍ ചെയ്യുമ്പോഴും സൈക്കിളില്‍ സവാരി നടത്തുമ്പോഴും കന്യാചര്മ്മത്തിനു ക്ഷതം വരാം.

ചില പെണ്കുട്ടികളില്‍ കന്യാചര്മ്മം കാണാനേ കഴിയില്ല. അവര്‍ ജനിച്ചതു തന്നെ അതില്ലാതെയാകും. അതു കൊണ്ട് വ്യക്തികള്ക്കനുസൃതമായി വേദന മാറാം. എങ്കിലും മിക്ക സ്ത്രീകളിലും ആദ്യത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധമെന്നത് വേദനയുടെ പര്‍വ്വം തന്നെയാണ്. ലൂബ്രിക്കന്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.ലൂബ്രിക്കന്റുകള്‍ പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഉറകള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയും ആകാം. സ്ത്രീക്ക് വേദന സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ പുരുഷന്‍ ഓര്മ്മിക്കേണ്ടതു ഇത് വേദനിക്കാനുള്ളതല്ല. മറിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നതാണ് . ഇണയുടെ പങ്ക് അക്കാര്യത്തില്‍ പുരുഷന്‍ നിര്ബന്ധമായും പരിഗണിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!