റിയ ചക്രവർത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

മയക്കുമരുന്ന് സംഭരണം, ഉപഭോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി എൻ‌സി‌ബി (മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ ബ്യൂറോ) റിയ ചക്രബർത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുത്തിന്റെ മരണക്കേസിൽ മയക്കുമരുന്ന് ആംഗിൾ എൻ‌സി‌ബി അന്വേഷിക്കുന്നു. റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തെ അറസ്റ്റുചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയായി.

എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് (മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന്, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കൾ) ആക്റ്റ് 1985 ലെ അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എൻ‌സി‌ബി റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വകുപ്പ് 27 (എ), വകുപ്പ് 20 (ബി), വകുപ്പ് 8 (സി), വകുപ്പ് 28. വകുപ്പ് 29 എന്നിവ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!