ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശേഷം വേദന ഒഴിവാക്കാൻ ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം

ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശേഷം വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം യോനിയിലെ വരൾച്ച ആണ്. സെഷൻ നീണ്ടു നിൽക്കുകയും യോനിയിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിനു പരിഹാരമായും നല്ല ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ജനന നിയന്ത്രണ ഗുളികകൾ, അലർജിക്ക് എതിരായ മരുന്ന് തുടങ്ങിയവ കഴിക്കുന്നവരിൽ യോനീഭാഗം വരണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നനവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ലൈംഗികത അസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇത്തരക്കാർ യോനിയിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തിന്നതിന് ലൈംഗികബന്ധ സമയത്ത് ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!