സ്നേഹം ഉള്ളിടത്തു മാത്രമേ ദൃഢമായ ചുംബനവും നടക്കുകയുള്ളൂ

ചുംബനം കാണിക്കുന്നത് രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മാർഥമായ സ്നേഹത്തെയാണ്. സ്നേഹം ഉള്ളിടത്തു മാത്രമേ ദൃഢമായ ചുംബനവും നടക്കുകയുള്ളൂ. ദാമ്പത്യബന്ധത്തിനിടയിൽ വേലിക്കെട്ടുകളില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു ചുംബനവും. ചുണ്ടിലോ കഴുത്തിലോ കൈയിലോ നെറ്റിത്തടത്തിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉമ്മകൾ നൽകി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹമാണ് ഒരുമ്മയിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിനന്ദനാർഹമായ നേട്ടമോ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രമോഷനോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ പുറത്തു തട്ടി നിങ്ങൾ സ്നേഹം കാണിച്ച് ഒന്നു തലോടാറില്ലേ, ഇത് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസവും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള പ്രചോദവും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തരം തലോടലുകൾക്ക് ഇനി പിശുക്കു കാണിക്കേണ്ട.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!