‘ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കും ചിലപ്പോ അതില്ലാതേയും പോകും, കാണേണ്ടവർ കാണൂ, അല്ലാത്തവർ മാറി നിൽക്കൂ…ബാല

 

ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള താരമാണ് ബാല. ഇപ്പോളിതാ ചിലർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ പറ്റി തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളെക്കൂടി ഓർക്കുക എന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് ബാല ഇപ്പോൾ.

“ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, അവിടെ എന്താണ് ചുറ്റുപാട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസിക നില, ഇതെല്ലാം നോക്കിയല്ലേ പോകാറുള്ളൂ, കോട്ടും സൂട്ടും ധരിച്ചു ആരെങ്കിലും പോകുമോ?” എന്നാണ് ബാല ചോദിക്കുകയാണ്.

“ചിലർ മീഡിയയിൽ കയറി നിന്ന് ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കും ചിലപ്പോ അതില്ലാതേയും പോകും, കാണേണ്ടവർ കാണൂ, അല്ലാത്തവർ മാറി നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുകാര്യം ഓർക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, പുറത്തിരിക്കുന്ന അയൽക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും…

“ഈ ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതലാണ്. സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം, ചെയ്യുന്നത് ശരിയായി ചെയ്യണം, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ബഹുമാനം വേണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്,” ബാല പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!